EnglishHebrewRussian

זמין למענה 24/7

* יוסי \ עינב - יש להחליף את התוכן, בבקשה עברו עליו ועדכנו אותי בדיוק בשדות והמלל שתרצו.

הגשת ייפוי כוח:

ממנה בזה את צוות " יוסי יורוביצקי - משרד עורכי דין לתעבורה ושות' "
לייצגני בפני בית המשפט:
משטרה\ משרד הרישוי\ מרב"ד\ משרד הפנים בענייני.

מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיה בא כוחי רשאי לעשות ולפעול בשמי ובמקומי בכל הפעולות הבאות, כולן או מקצתן בכל בקשר לעניין הנ"ל והנובע ממנו כדקלמן:

2. לחתום ולהגיש כל תביעה או תביעה שכנגד, ו/או כל בקשה, הגנה, התנגדות, בקשה מתן שרות לערער ערעור, הודעה, טענה, תובענה או כל הליך אחר הנוגע או הנובע מהליך הנ"ל ללא יוצא מהכלל כמו כן להופיע בשמי ובמקומי בכל הליך פלילי, להודות ולכפור בתיקים פליליים אף בהעדרי, בכל שלב של הדיון ובכלל זה הקראת כתב האישום, הוכחות, פסק דין וטיעונים לעונש,לרבות הגעה להסדר טיעון על פי שיקול דעת בלעדי של ב"כ הנאשם.

3. להופיע בקשר לכל אחת מהפעולות הנ"ל בפני כל בתי המשפט, בתי דין למיניהם או מוסדות אחרים הן ממשלתיים והן אחרים עד לדרגה אחרונה, להודות בשמי ולייצגני אף בהעדרי בפני כל ערכאה משפטית המוסמכת לדון שלא בנוכחותי, לרבות משטרת ישראל/ מכון רפואי/ ועדת ערר/ משרד הרישוי.

4. הריני מייפה כוחו של בא כוחי לקבל מועדי דיון בשמי ופוטר את בית המשפט מליידע אותי על מועדי הדיון שיימסרו לבא כוחי.

5. למסור כל עניין הנוגע או הנובע מהעניין האמור לעיל לבוררות ולחתום של שטר בוררין כפי שבא כוחי ימצא לנכון ולמועיל.

6. להתפשר בכל עניין הנוגע מהעניינים האמורים לעיל לפי שיקול דעתו של בא כוחי ולחתום על פשרה כזו בביהמ"ש או מחוצה לו.

7. לגבות את סכום התביעה או כל סכום אחר בכל עניין מהעניינים הנ"ל לרבות הוצאות בימ"ש ושכר טרחת עו"ד, לקבל בשמי ובמקומי כל מסמך וחפץ ולתת קבלות ושחרורים כפי שבא כוחי ימצא לנכון ולמתאים.

8. להוציא לפועל כל פס"ד או החלטה או צו, לדרוש צווי מכירה או פקודות מאסר ולעשות כל הפעולות המותרות עפ"י חוק ההוצאה לפועל.

9. לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב בלי יוצא מן הכלל אשר בא כוחי ימצא לנכון בכל עניין הנובע מהעניין הנ"ל.

10. להעביר יפוי כח זה על הסמכויות שבו או חלק מהן לעו"ד אחר עם זכות העברה לאחרים, לפטרם או למנות אחרים במקומם.
ולראיה באתי על החתום, היום:
העלאת החתימה שלי:
הנני מאשר חתימת הלקוח הנ"ל:
[העלאת חתימת עו"ד]

פרטים נוספים:

צילום רישיון נהיגה:
צילום הדו"ח :
נהג חדש?